ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkujeme Vám za důvěru při koupi našeho zboží, výrobků a produktů (dále jen „zboží“) a využívání našich služeb (dále jen „služby“). Zboží a služby jsou poskytovány společností Rabštejnská apatyka, s.r.o., Srní 41, 341 92 Srní, IČO 26376334, tel. 722 016 197, e-mail: info@rapatyka.cz, dále jen „Rabštejnská apatyka“.

Vámi projevené důvěry si velmi vážíme a klademe velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů při jejich zpracování, včetně údajů osobních. Při koupi zboží a užívání služeb Rabštejnské apatyky nám svěřujete své údaje. Následující informace jsou důležité, a proto doufáme, že naleznete čas a pečlivě si je přečtěte.

Společnost Rabštejnská apatyka připravila dokument zásad ochrany osobních údajů, aby Vás informovala, jaké informace a údaje o Vás shromažďuje, jakým způsobem a k jakému účelu je používá, a jaké možnosti, nástroje, práva a povinnosti Vám při tom náleží. Společnost Rabštejnská apatyka je společnost, která provozuje mimo jiné e-shop, takže některé z následujících konceptů a pojmů jsou technického charakteru, přesto jsme se snažili vysvětlit zásady ochrany osobních údajů jednoduchým a srozumitelným způsobem.

Snažíme se, aby byly zásady co nejjednodušší.

2. Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady se současně vztahují všechny na internetové stránky společnosti Rabštejnská apatyka. Jedná se o následující internetové stránky: www.rapatyka.cz

Pokud je Vám dodáno zboží nebo poskytnuta služba od společnosti Rabštejnská apatyka, společnost si Vaše poskytnuté osobní údaje ponechá po nezbytnou dobu, kterou český právní systém pro takovou potřebu stanoví. Zejména se jedná o údaje na účetních a daňových dokladech a dobu nezbytně nutnou pro jejich archivaci. V opačném případě budou tyto údaje uchovány po dobu 5 let. V případě Vaší neaktivity na uživatelském účtu internetových stránek Vám bude účet po dvou letech odstraněn a informace z něho budou společností Rabštejnská apatyka vymazány.

Informace o Vás nám jsou poskytnuty v souvislosti s objednáním zboží a služeb, které od společnosti Rabštejnská apatyka můžete získat jako zákazníci (dále jen „zákazníci“) mnoha různými způsoby, a to zejména prostřednictvím objednávek v našem e-shopu, nebo uzavřením smluv prostřednictvím dalších komunikačních prostředků na dálku – telefon, fax, email, písemné psaní, apod.  Dále nám mohou být informace poskytnuty pro potřeby registrace na našich internetových stránkách, kdy se lze po vyplnění identifikačních údajů zaregistrovat k uživatelskému účtu (dále jen „uživatelský účet“). Další informace nám mohou být poskytnuty zodpovězení Vašich podnětů, dotazů, objednávek a reklamací.

Chceme, abyste věděli, k jakému účelu Vaše údaje používáme a jakým způsobem chráníme Vaše soukromí. Zároveň Vám v zásadách uvádíme, jaká jsou Vaše práva ve vztahu k poskytnutým informacím.

3. Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti se zřízením uživatelského účtu

V případě zájmu zákazníka o registraci na internetových stránkách a zasílání newsletteru a dalších informačních, reklamních a vzdělávacích sdělení bude Rabštejnská apatyka pro tyto účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto zákazníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy a zvolené diskusní přezdívky. Pokud poskytne zákazník společnosti Rabštejnská apatyka rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, telefonický kontakt, fakturační adresa, firemní údaje, doručovací adresa), zpracovává Rabštejnská apatyka pro uvedené účely i tyto údaje. Obsah zasílaného newsletteru a dalších reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které jsou společnosti Rabštejnská apatyka zákazníky zaslány nebo je zjistí z chování návštěvníka na internetových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka začne Rabštejnská apatyka zpracovávat až poté, kdy návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro registraci své údaje a následně registraci potvrdí příslušným políčkem pro dokončení registrace. Při registraci vyjádří zákazník zatržením příslušného políčka souhlas s obchodními podmínkami a těmito zásadami. Registrace je provedena, pokud zákazník následně potvrdí zprávu, která mu byla na mail zaslána. Nebude-li registrace následně potvrzena, zákazníkem do registračního formuláře zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Rabštejnská apatyka sama a/nebo tímto může pověřit třetí osobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla Rabštejnská apatyka, elektronicky na kontaktním mailu: info@rapatyka.cz.

4. Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží v e-shopu bude společnost Rabštejnská apatyka zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturační adresa, firemní údaje, doručovací adresa, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost Rabštejnská apatyka provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů.

Společnost Rabštejnská apatyka bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu nezbytnou pro archivaci účetních a daňových dokladů dle současného účinného právního řádu od okamžiku uzavření příslušné kupní smlouvy.

Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost Rabštejnská apatyka provádět sama, nebo za tímto účelem pověří, v souladu s účinnými právními předpisy, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost Rabštejnská apatyka osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

5. Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů, objednávek a reklamací

Společnost Rabštejnská apatyka si velmi váží svých zákazníků, a proto má zřízenou telefonní zákaznickou linku. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na společnost Rabštejnská apatyka obracet se svými dotazy, požadavky a objednávkami, a to jak telefonicky, e-mailem, faxem, či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků a objednávek adresovaných společnosti Rabštejnská apatyka bude společnost Rabštejnská apatyka zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz, požadavek či objednávku vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost Rabštejnská apatyka zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti Rabštejnská apatyka). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti Rabštejnská apatyka dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost Rabštejnská apatyka nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto není vyžadován souhlas.  

Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky společnosti Rabštejnská apatyka uplatněna reklamace výrobku, bude společnost Rabštejnská apatyka zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti Rabštejnská apatyka, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost Rabštejnská apatyka osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti Rabštejnská apatyka reklamaci vyřídit.

Bude-li to vhodné či potřebné je společnost Rabštejnská apatyka oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost Rabštejnská apatyka takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, případně, jehož se dotaz týká, jakož i od místa jeho zakoupení (na různých místech může společnost Rabštejnská apatyka využívat pro stejné výrobky různé dodavatele). Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti Rabštejnská apatyka prostřednictvím e-mailové adresy  info@rapatyka.cz

6. Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s využíváním služeb internetové poradny a diskuse

Společnost Rabštejnská apatyka o Vás shromažďuje informace, aby Vám mohla dodat své zboží a poskytnout své služby.

Některé z našich služeb vyžadují výhradně registraci na internetových stránkách společnosti Rabštejnská apatyka. Jedná se například o využití služeb internetové diskuse a poradny. Používáte-li naše služby nebo se zaregistrujete pro jejich použití, dobrovolně nám poskytnete určité osobní údaje. Mohou obsahovat osobní údaje různého charakteru. V nejširším rozsahu jimi jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturační adresa, firemní údaje, doručovací adresa. Dále je jedná o informace, které sami dobrovolně zveřejníte na našich internetových stránkách, nebo jakékoliv další informace, které nám zašlete. Kupující a zákazník tímto vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu.

Každý návštěvník nebo zákazník může vidět na internetových stránkách Vámi zveřejněný obsah. Zasláním obsahu vyjadřujete souhlas s jeho zveřejnění.  

Dbejte, prosím, i Vy sami na ochranu osobních údajů, a nezveřejňujte v internetových diskusíchVaše informace s charakterem osobních údajů.

Dbejte zvýšené ochrany svého soukromí a svých osobních údajů, a proto pokud se s námi chcete podělit o nějaké informace, nebo některé informace žádáte, vystupujte pod anonymní přezdívkou, aby Vás nemohla žádná jiná osoba identifikovat. Informace sdílené prostřednictvím našich internetových stránek vyjma informací, které nám poskytnete prostřednictvím uživatelského účtu nebo objednávky zboží, jsou veřejně dostupné a přístupní. Z toho důvodu Vás vyzíváme, abyste sami dbali zvýšené ochrany poskytovaných informací.  

Společnost Rabštejnská apatyka může zveřejnit své osobní názory nebo zkušenosti s tématy a na otázky, které od Vás v naší diskusi nebo poradně obdrží. Pokud bychom zveřejnili nějaké informace týkající se Vašeho názoru, zveřejníme ji v anonymizované podobě.

7. Použití souborů cookie a analýza internetových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých internetových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Rabštejnská apatyka na svých internetových stránkách soubory cookie. Soubory ookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je internetová stránka zobrazena.

Soubory cookie neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů internetové stránky.

V případě, že návštěvník internetové stránky nesouhlasí se  shromažďováním souborů cookie, může tomu zabránit změnou nastavení svého internetového prohlížeče.

K analýze internetových stránek pomocí cookies souborů používá společnost Rabštejnská apatyka službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání internetové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných souborů cookie jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na internetových stránkách společnosti Rabštejnská apatyka nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty dle prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů.

8. Užívání sociálních pluginů

Internetové stránky Rabštejnské apatyky obsahují rovněž sociální pluginy třetích stran. Pomocí pluginů mohou návštěvníci internetových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Používané pluginy:

  • Facebook

Sociální pluginy nejsou spravovány společností Rabštejnská apatyka, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedeným provozovatelem (správcem) těchto pluginů nebo internetových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a ani za případné škody, které by jimi mohly být způsobeny. Vezměte, prosím, tuto skutečnost na vědomí.

9. Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s výskytem škodné událostí

Společnost Rabštejnská apatyka se snaží v nejvyšší možné míře škodným událostem předcházet, nicméně může v souvislosti s prodejem výrobků vzniknout zákazníkům společnosti Rabštejnská apatyka určitá škoda. Jedná se například o škodu způsobenou vadnými výrobky.

Pokud se škodná událost přeci jenom vyskytne, dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších osob spojených se škodnou událostí, a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodné události a dále pak ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti Rabštejnská apatyka pro případ možného vzniku sporu ze škodné události. Doba zpracování osobních údajů závisí na účelu a odpovídá době, po kterou společnost Rabštejnská apatyka může v této souvislosti osobní údaje potřebovat, kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Rabštejnská apatyka sama, popřípadě tímto účelem pověří, v souladu s účinnými právními předpisy, třetí osobu. Za účelem vyřešení škodné události (zejména v situacích, kdy je škoda způsobená vadou výrobku) je společnost Rabštejnská apatyka oprávněna zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost Rabštejnská apatyka takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který škodu způsobil, jakož i od místa jeho zakoupení (v různých místech může společnost Rabštejnská apatyka využívat pro stejné výrobky různé dodavatele). Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti Rabštejnská apatyka prostřednictvím e-mailové adresy info@rapatyka.cz

10. Transparentnost a další práva spojená se zásadami ochrany osobních údajů

Cílem společnosti Rabštejnská apatyka je Vám popsat jednoduché volby, které můžete s poskytnutými informacemi učinit. Pokud máte zřízený uživatelský účet, některé volby v něm můžete učinit sami. Například si můžete zvolit, které informace v účtu uvedete, vyjma povinných, nebo se můžete přihlásit pouze k odběru newsletterů nebo hlásání uvedením své emailové adresy.   

V případě, že společnost Rabštejnská apatyka zpracovává osobní údaje zákazníků a návštěvníků internetových stránek, osob vznášejících dotazy, osob, které objednávají zboží a služby společnosti Rabštejnská apatyka, či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich

  • a) právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů,
  • b) právo na přístup k jeho osobním údajům, které společnost Rabštejnská apatyka zpracovává,
  • c) právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost Rabštejnská apatyka zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, a
  • d) další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost Rabštejnská apatyka provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).
  • e) právo požadovat vymazání osobních údajů
  • f) právo omezit zpracování
  • g) právo kdykoli se odhlásit z odběru zasílaných informačních materiálů
  • h) právo podat stížnost u orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností Rabštejnská apatyka či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost Rabštejnská apatyka jakýmikoli prostředky, a to vč. e-mailové adresy zřízené speciálně za tímto účelem: info@rapatyka.cz

11. Ochrana informací

Pracujeme důsledně, abychom ochránili společnost Rabštejnská apatyka a její zákazníky před neoprávněným přístupem, úpravou, zveřejněním nebo odstraněním informací, které ukládáme.

Důkladně se věnujeme a zajišťujeme bezpečné procesy shromažďování, ukládání a zpracování informací, včetně fyzické bezpečnosti, abychom zabránili neoprávněnému přístupu do našich systémů.

Přístup k osobním údajům omezujeme v nezbytném rozsahu pouze na zaměstnance, přepravce a zástupce společnosti Rabštejnská apatyka, kteří potřebují tyto údaje znát. Tyto osoby jsou smluvně vázáni k ochraně těchto informací, a hrozí jim sankce v případě porušení jejich mlčenlivosti.  

12. Aplikace zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na zboží a služby nabízené jinými společnostmi nebo jednotlivci včetně produktů nebo stránek, které se mohou objevit ve stejných výsledcích vyhledávání jako naše produkty. Pravidla se nevztahují na zpracování informací jiných společností nebo organizací, které inzerují naše služby a které mohou používat cookies, pixel tagy nebo jiné technologie pro zobrazení a nabízení relevantních reklam.

13. Závěrečná ustanovení

Zákazník výslovně uděluje souhlas společnosti Rabštejnská apatyka souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů, a to jak na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tak na základě nařízení EU č. 2016/679 (GDPR).

14. Změny zásad ochrany osobních údajů

Rabštejnská apatyka může tyto podmínky aktualizovat bez předchozího upozornění. Je zapotřebí, abyste sledovali případné změny na našich internetových stránkách.

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1.4.2018

15. Otázky a návrhy

Pokud máte nějaké otázky nebo návrhy, neváhejte nás kontaktovat na: info@rapatyka.cz

———————————————————————————

Vyloučení odpovědnosti

Děkujeme Vám za důvěru při využívání našich služeb (dále jen „služby“) a koupi našeho zboží, výrobků a produktů (dále jen „zboží“). Služby zákazníkům (dále jen „zákazníci“) a návštěvníkům (dále jen „návštěvníci“) poskytuje společnost Rabštejnská apatyka, s.r.o., Srní 41, 341 92 Srní, IČO 26376334, tel. 722 016 197, e-mail: info@rapatyka.cz, dále jen „Rabštejnská apatyka“.

Považujte obsah těchto internetových stránek, zejména články, názory, komentáře a vysvětlení nebo jakýkoli další zveřejněný obsah za obsah NEZÁVAZNÉHO charakteru. Internetové stránky neobsahují žádné přísliby, záruky, výhody, návody, garance, a proto na ně nelze tak nahlížet. Jedná se výhradně o informace vzdělávacího a informativního charakteru.        

Publikované pokyny, informace, rady, nápady a myšlenky na internetových stránkách společnosti Rabštejnská apatyka v žádném případě NEMOHOU být chápány jako náhrada kvalifikovaných metod současné lékařské nebo psychologické diagnostiky a léčby. Neměli byste tedy nahrazovat své současné nebo budoucí léčebné nebo psychologické postupy ani částečně postupy, procedury a techniky, postupy uvedenými na internetových stránkách. Neměli byste přerušovat nebo upravovat svoji současnou léčbu a medikaci na základě uvedených rad bez předchozí konzultace záměru se svým lékařem.

Rabštejnská apatyka výslovně VYLUČUJE svoji odpovědnost za zveřejněné články, názory, komentáře, vysvětlení, pokyny, informace, rady, nápady a myšlenky zveřejněné na internetových stránkách, protože negarantuje a nemůže garantovat výsledek dostavení se daných účinků.

Berete plnou odpovědnost za své fyzické, psychické a duševní zdraví a zdravotní stav. Pokud se rozhodnete pro použití a využití jakýchkoli postupů procedur a technik z našich internetových stránek, berete tím plnou odpovědnost za své zdraví a svůj zdravotní stav.